สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ   จัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562
2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562
5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
7.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ จัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561
4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
^