ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ

บันทึกปิดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ณ หน่วยงาน
          1. การปิดและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย โรงเรียนบ้านเอราวัณ
          2. การปิดและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานเกษตร,เครื่องตัดหญ้า,งานไฟฟ้า
          3. การปิดและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล,ดนตรีพื้นบ้าน,ดนตรีไทย
          4. การปิดและปลดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 


ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
          1. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โรงเรียนในสังกัด,สำนักงาน)
          2. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย โรงเรียนบ้านเอราวัณ
          3. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์งานเกษตร,เครื่องตัดหญ้า,งานไฟฟ้า
          4. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถม,ประถม,มัธยม
          5. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล,ดนตรีพื้นบ้าน,ดนตรีไทย
          6. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 

^