บุคลากรของเรา


 

การเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางสาวขวัญจิรา พรมใจ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางฐิติมา วันทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางณัฐพร เสริมทรง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเกื้อกูล แพงศรี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งนภา วงษา

  พนักงานธุรการ

^