บุคลากรของเรา


 

อำนวยการ

 • thumbnail

  นางแสนสุข วุทธนู

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางพิรุณ สีหะวงศ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางยุรี ศรีสะอาด

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝัน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวฐิติภรณ์ เจริญพูนผล

  พนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสุพรรณี หมอแพทย์

  พนักงานบัญชี

 • thumbnail

  นายกล้าชนะ สอนสุภาพ

  พนักงานพัสดุ

^