บุคลากรของเรา


 
 • thumbnail

  นางกฤตยากร วิชาเดช

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสรัญญา บุดดา

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

  • thumbnail

   นางวนิดา ศรีไตรภพ

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  ผู้บริหาร

  • thumbnail

   นายกานนท์ แสนเภา

   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รักษาราชการแทน

  • thumbnail

   นางสรัญญา บุดดา

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

  อำนวยการ

  • thumbnail

   นางแสนสุข วุทธนู

   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางพิรุณ สีหะวงศ์

   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางยุรี ศรีสะอาด

   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝัน

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี

   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  • thumbnail

   นางสาวฐิติภรณ์ เจริญพูนผล

   พนักงานธุรการ

  • thumbnail

   นางสุพรรณี หมอแพทย์

   พนักงานบัญชี

  • thumbnail

   นายกล้าชนะ สอนสุภาพ

   พนักงานพัสดุ

  การเงินและสินทรัพย์

  • thumbnail

   นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ

   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

  • thumbnail

   นางสาวขวัญจิรา พรมใจ

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

  • thumbnail

   นางฐิติมา วันทอง

   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางณัฐพร เสริมทรง

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวเกื้อกูล แพงศรี

   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  • thumbnail

   นางสาวรุ่งนภา วงษา

   พนักงานธุรการ

  นโยบายและแผน

  • thumbnail

   นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ

   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

  • thumbnail

   นายเจริญศักดิ์ บรรพลา

   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

  • thumbnail

   นายธเรศ สวนสุุวรรณ

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสิริมา ปรีดี

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาววารุณี สารถ้อย

   นักทรัพยากรบุคคล

  • thumbnail

   นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยง

   นักทรัพยากรบุคคล

  • thumbnail

   นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัย

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวยุวดี พิมพ์คีรี

   นักทรัพยากรบุคคล

  • thumbnail

   นางอัจฉรา โคตรชัย

   พนักงานธุรการ

  Unknown

  • thumbnail

   นายประยงยุทธ ธีระนันท์

   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

  • thumbnail

   นางมนิภา ป้องศิริ

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาวณัชชา อินปัญญา

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวภรัญยา คลังกลาง

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  • thumbnail

   นายปริญญ์ กาญจนรจิต

   นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

  • thumbnail

   นายวุฒิชล บุญปัน

   พนักงานธุรการ ส 4

  • thumbnail

   นายศักดา พิมพ์เสนา

   พนักงานธุรการ ส 4

  • thumbnail

   ่นายวรวุฒิ พรมมี

   พนักงานธุรการ ส 4

  • thumbnail

   นายชัยยงค์ รามศิริ

   ช่างไฟฟ้า ช 4

  • thumbnail

   นายสมร จิตรกล้า

   ช่างไฟฟ้า ช 4

  • thumbnail

   นายอุทัย สียอด

   พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • thumbnail

   นายไชยเชษฐ์ คูเมือง

   พนักงานรักษาความปลอดภัย

  • thumbnail

   นายฉัตรปกรณ์ นิทัศน์

   ลูกจ้างชั่วคราว (ช่างเทคนิค)

  • thumbnail

   นางญาณิศา บัวภาศรี

   พนักงานทำความสะอาด

  • thumbnail

   นางวริษฐา ยศพันธ์

   ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

  • thumbnail

   นายสมพร ขัติสอน

   ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

  Unknown

  • thumbnail

   นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ

   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  • thumbnail

   นางกาญจนา เต็มหลวง

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวศุภนิศ เพิ่มพูล

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  • thumbnail

   นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา

   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  • thumbnail

   นางนวลศรี สีแป้

   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  • thumbnail

   นางสาวณัฐฐ์ฐิตตา จันชนะจิตร

   พนักงานธุรการ

  Unknown

  • thumbnail

   นายมหิทธา พรหมลิ

   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

  • thumbnail

   นายสันทวี ศรีเมือง

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นายพานิชย์ฺ ทันตาหะ

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  Unknown

  • thumbnail

   นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรี

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางนันทนา สาระกิจจานนท์

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางนพลักษณ์ นานวน

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางยุวดี ชุมปัญญา

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางจริยา สุวรรณศรี

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาววนิดา สิมพล

   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

   นางสาวสุนิสา บุญปัน

   พนักงานธุรการ

  Unknown

  • thumbnail

   นายคณิศร มาตย์ผล

   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

  • thumbnail

   นางสาวกุลธิดา สนธิมูล

   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  • thumbnail

   ว่าที่ร้อยตรีสุนันทา ทาโบราณ

   นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

  Unknown

  • thumbnail

   นางกุสุมา แก้วไชยะ

   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา

  • thumbnail

   นางสาวศศิลักษณ์ คำสุข

   เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

  Unknown

  • thumbnail

   นายสายัณห์ ทองแท้

   นิติกรชำนาญการ

  ^