บุคลากรหน่วยงาน

บุคลากรของเรา

   ผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 2

 
 • thumbnail

  นายพลชัย ชุมปัญญา

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
   

  รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2


   • thumbnail

    นายกานนท์ แสนเภา

    รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   • thumbnail

    นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ

    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

   • thumbnail

    นางฐิติมา วันทอง

    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


    นางสาวนินภา     
    นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

   • thumbnail

    นางแสนสุข วุทธนู

    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

   • thumbnail

    นางพิรุณ สีหะวงศ์

    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

   • thumbnail

    นางวนิดา ศรีไตรภพ

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

   • thumbnail

    นางยุรี ศรีสะอาด

    นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

   • thumbnail

    นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี

    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

   • thumbnail

    นางสาวฐิติภรณ์ เจริญพูนผล

    พนักงานธุรการ

   • thumbnail

    นางสุพรรณี หมอแพทย์

    พนักงานบัญชี

   •  

   กลุ่มนโยบายและแผน

    • thumbnail

     นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ

     ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

    • thumbnail

     นางสาวขวัญจิรา พรมใจ

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

    • thumbnail

     นางณัฐพร เสริมทรง

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

    • thumbnail

     นางสาวเกื้อกูล แพงศรี

     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    • thumbnail

     นางสาวรุ่งนภา วงษา

     พนักงานธุรการ

    กลุ่มบริหารงานบุคคล

     • thumbnail

      นายเจริญศักดิ์ บรรพลา

      ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

     • thumbnail

      นายธเรศ สวนสุุวรรณ

      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

     • thumbnail

      นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์

      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

     • thumbnail

      นางสิริมา ปรีดี

      นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

     • thumbnail

      นางสาววารุณี สารถ้อย

      นักทรัพยากรบุคคล

     • thumbnail

      นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยง

      นักทรัพยากรบุคคล

     • thumbnail

      นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัย

      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

     • thumbnail

      นางสาวยุวดี พิมพ์คีรี

      นักทรัพยากรบุคคล

     • thumbnail

      นางอัจฉรา โคตรชัย

      พนักงานธุรการ

     กลุ่มอำนวยการ

      • thumbnail

       นายประยงยุทธ ธีระนันท์

       ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

      • thumbnail

       นางมนิภา ป้องศิริ

       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

      • thumbnail

       นางกฤตยากร วิชาเดช

       นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

      • thumbnail

       นางสาวณัชชา อินปัญญา

       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

      • thumbnail

       นางสาวภรัญยา คลังกลาง

       นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

      • thumbnail

       นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝัน

       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

      • thumbnail

       นายปริญญ์ กาญจนรจิต

       นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

      • thumbnail

       นายวุฒิชล บุญปัน

       พนักงานธุรการ ส 4

      • thumbnail

       นายศักดา พิมพ์เสนา

       พนักงานธุรการ ส 4

      • thumbnail

       ่นายวรวุฒิ พรมมี

       พนักงานธุรการ ส 4

      • thumbnail

       นายชัยยงค์ รามศิริ

       ช่างไฟฟ้า ช 4

      • thumbnail

       นายสมร จิตรกล้า

       ช่างไฟฟ้า ช 4

      • thumbnail

       นายอุทัย สียอด

       พนักงานรักษาความปลอดภัย

      • thumbnail

       นายไชยเชษฐ์ คูเมือง

       พนักงานรักษาความปลอดภัย

      • thumbnail

       นายฉัตรปกรณ์ นิทัศน์

       ลูกจ้างชั่วคราว (ช่างเทคนิค)

      • thumbnail

       นางญาณิศา บัวภาศรี

       พนักงานทำความสะอาด

      • thumbnail

       นางวริษฐา ยศพันธ์

       ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

      • thumbnail

       นายสมพร ขัติสอน

       ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

       • thumbnail

        นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ

        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

       • thumbnail

        นางกาญจนา เต็มหลวง

        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       • thumbnail

        นางสาวศุภนิศ เพิ่มพูล

        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       • thumbnail

        นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต

        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       • thumbnail

        นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา

        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

       • thumbnail

        นางนวลศรี สีแป้

        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

       • thumbnail

        นางสาวณัฐฐ์ฐิตตา จันชนะจิตร

        พนักงานธุรการ

       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

        • thumbnail

         นายมหิทธา พรหมลิ

         ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

        • thumbnail

         นายสันทวี ศรีเมือง

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นายพานิชย์ฺ ทันตาหะ

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรี

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นางนันทนา สาระกิจจานนท์

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นางนพลักษณ์ นานวน

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นางยุวดี ชุมปัญญา

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นางจริยา สุวรรณศรี

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นางสาววนิดา สิมพล

         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

        • thumbnail

         นางสาวสุนิสา บุญปัน

         พนักงานธุรการ

        หน่วยตรวจสอบภายใน

         • thumbnail

          นายคณิศร มาตย์ผล

          ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

         • thumbnail

          ว่าที่ร้อยตรีสุนันทา ทาโบราณ

          นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

         กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร

          • thumbnail

           นางสาวกุลธิดา สนธิมูล

           ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

          กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           • thumbnail

            นางกุสุมา แก้วไชยะ

            ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา

           • thumbnail

            นางสาวศศิลักษณ์ คำสุข

            เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

           กลุ่มกฎหมายและคดี

            • thumbnail

             นายสายัณห์ ทองแท้

             นิติกรชำนาญการ

            ^