หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล


1. หนังสือสำนักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6-ว 5 ลว 6 มิ.ย. 61_หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2-ว 10 ลว 6 ส.ค.2561_หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง

   การย้าย โอน โดยผลการสอบแข่งขันได้
3. หนังสือสำนักงาน ก.คศ. ที่ ศธ 0206.7-ว4 ลว 21 ม.ค. 62_หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา
4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6-ว_21 ลว 20 พ.ย. 61 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.รร.
5. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6-ว16 ลว 26 พ.ย. 2557_หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูกรณีพิเศษ พื้นที่ปกติ
6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลว 25 ต.ค. 61 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
7. พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
8. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
9. กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาการร้องทุกข์ 2551
10. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561
11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562_การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต.ค.61_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ
13. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
14. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 - ว17 ลว 30 ก.ย. 52_หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ
15. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว5 ลว 12 เม.ย.54_ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะฯ
16. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว21 ลว 5 ก.ค. 60_ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะฯ
17. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3-ว20 ลว 9 ธ.ค.59_การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครู
18. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4-ว24 ลว 28 ธ.ค.59 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

^