ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์

ด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยกว่า ๒๐ ปีที่ผ่านมา อพวช. ได้เปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ ๓ พิพิธภัณฑ์ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในปี ๒๕๖๒ กำหนดเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์เพิ่มอีก ๑ พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษานำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง ๔ พิพิธภัณฑ์ โดยสามารถส่งแบบการจองการเข้าชม ได้ที่โทรสารหมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๑๑ หรือที่ e-mail : nsm_mkt@nsm.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ http://loei2.go.th/main/datas/file/1580455250.pdf

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^