การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่ ๑๙

ด้วย สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับอนุมัติให้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ สอบสัมภาษณ์วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และเปิดเรียนในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
http://loei2.go.th/main/datas/file/1580454052.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^