การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินกาจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๖๓ ประเภททีมโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ พร้อมกันทั้งโรงเรียนในรูปแบบที่ถูกต้องและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นการขยายผลและต่อยอดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
โดยโรงเรียนที่ชนะการประกวดระดับประเทศจะได้รับโล่รางวัลพระราชทาน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประกวดดังกล่าวฯ
http://loei2.go.th/main/datas/file/1574150456.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^