มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๒ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) โดยผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการจะต้องมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน และมีบัตรประจำตัวประชาชน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://loei2.go.th/main/datas/file/1567672122.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^