โครงการ ChOPA&ChiPA Game

ด้วย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพได้ออกแบบระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนภายใต้โครงการ ChOPA&ChiPA Game ลดเรียนเพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กำหนดให้มีการดำเนินการต่อเนื่องและเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  รายละเอียดเพิ่มเติม  http://loei2.go.th/main/datas/file/1565077140.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^