การแข่งขัน “Khamsaen A –Math Crossword Tournament”

ด้วย โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ กำหนดจัดโครงการแข่งขัน Khamsaen A –Math Crossword Tournament” ครั้งที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วยการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) และการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความคิดสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

http://loei2.go.th/main/datas/file/1565074561.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^