สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ โรงเรียน ครู และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยสื่อนิทรรศการ พร้อมทั้งกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย หากสถานศึกษามีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งแบบตอบรับไปยัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ภายในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  http://loei2.go.th/main/datas/file/1565067292.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^