กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Contest)

ด้วย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ กำหนดจัดโครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Contest) ครั้งที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อเป็นสนามการเรียนรู้และฝึกทักษะความสามารถทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะประสบการณ์ในด้านความคิดความสามารถและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
http://loei2.go.th/main/datas/file/1564738649.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^