ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียดดังเอกสารแนบ  http://loei2.go.th/main/datas/file/1564654295.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^