การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และแสดงนิทรรศการโครงการลดเวลาเรียนเพิ

^