การลงนามความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบายสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

1
^