ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

^