การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษาย

^