การประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบป

^