การมีส่วนร่วม


        
    การดำเนินการหรือกิจกรรมของ สพป.เลย เขต 2 ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน แบ่งตามภารกิจของกลุ่มต่างๆ ดังนี้
คลิก 
>>       กลุ่มนโยบายและแผน
       >>       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
       >>       กลุ่มบริหารงานบุคคล
       >>       กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
       >>       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

       >>      การนิเทศเชิงระบบ
       >>       ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เลย 2 ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ขับเคลื่อนห้องสมุดเคลื่อนที่

คลิก  >>       การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต)
       >>       สพป.เลย เขต 2 ทำพิธีประกาศเจตนารมณ์ จัดทำ MOU เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต
       >>       สพป.เลย เขต 2 ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ขับเคลื่อนห้องสมุดเคลื่อนที่ 


คลิก  >>      แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยกระบวนการ 
“เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต”

       >>       กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
       >>       กิจกรรมพบกันวันพระ
       >>       กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"

^