เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ 
เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล”

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (National Stra)   นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและจุดเน้นของสำนกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล  ภายใต้การประสานความร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึง  เสมอภาค และมีคุณภาพได้มาตรฐาน สู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ดังนี้
อุดมการณ์  (Ideology)  
          “องค์กรมาตรฐาน  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สร้างเครือข่ายการทำงาน บริการประทับใจ”
ค่านิยม (Core  Values)
          “รับผิดชอบ  สร้างสรรค์  สามัคคี  มีจิตอาสา”
วิสัยทัศน์   (Vision)
          “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล”
พันธกิจ  (Mission)
1. เร่งรัดการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ
5. บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

เป้าประสงค์หลัก (Goals)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพทั้งองค์กรและตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา


 
^