เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การทดสอบ

 ► คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ปีการศึกษา 2560 
 ► คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test: NT) ปีการศึกษา 2560 
-------------------------------------------------------***************************************************** 
► ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 
► ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการทดสอบความสามารถในการอ่านออก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
► ปฏิทินการดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 
► ปฏิทินการดำเนินการสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2560 
► กรอบโครงสร้างประเมินการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint 
► ตารางโครงสร้างข้อสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (National Test : NT) 
► โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6 
► รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผุ้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559 
► เอกสาร(powerpoint) การประชุมสัมมนาชุมนุมนักวัดและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ๒๕๖๐
^