เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลากรของเรา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • thumbnail

  นายมหิทธา พรหมลิ

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นายสันทวี ศรีเมือง

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพานิชย์ฺ ทันตาหะ

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรี

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนันทนา สาระกิจจานนท์

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนพลักษณ์ นานวน

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางยุวดี ชุมปัญญา

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจริยา สุวรรณศรี

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววนิดา สิมพล

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา บุญปัน

  พนักงานธุรการ

^