เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลากรของเรา

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายประยงยุทธ ธีระนันท์

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางมนิภา ป้องศิริ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกฤตยากร วิชาเดช

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวณัชชา อินปัญญา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภรัญยา คลังกลาง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝัน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายปริญญ์ กาญจนรจิต

  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายวุฒิชล บุญปัน

  พนักงานธุรการ ส 4

 • thumbnail

  นายศักดา พิมพ์เสนา

  พนักงานธุรการ ส 4

 • thumbnail

  ่นายวรวุฒิ พรมมี

  พนักงานธุรการ ส 4

 • thumbnail

  นายชัยยงค์ รามศิริ

  ช่างไฟฟ้า ช 4

 • thumbnail

  นายสมร จิตรกล้า

  ช่างไฟฟ้า ช 4

 • thumbnail

  นายอุทัย สียอด

  พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายไชยเชษฐ์ คูเมือง

  พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายฉัตรปกรณ์ นิทัศน์

  ลูกจ้างชั่วคราว (ช่างเทคนิค)

 • thumbnail

  นางญาณิศา บัวภาศรี

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางวริษฐา ยศพันธ์

  ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นายสมพร ขัติสอน

  ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

^