เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

บุคลากรของเรา

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายกานนท์ แสนเภา

  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 รักษาราชการแทน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • thumbnail

  นางฐิติมา วันทอง

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางแสนสุข วุทธนู

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางพิรุณ สีหะวงศ์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางวนิดา ศรีไตรภพ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางยุรี ศรีสะอาด

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสาวปัฎสุธีกาญจน์ มูลกองศรี

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวฐิติภรณ์ เจริญพูนผล

  พนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสุพรรณี หมอแพทย์

  พนักงานบัญชี

 • thumbnail

  นายกล้าชนะ สอนสุภาพ

  พนักงานพัสดุ

กลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิริ

  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาวขวัญจิรา พรมใจ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางณัฐพร เสริมทรง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเกื้อกูล แพงศรี

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งนภา วงษา

  พนักงานธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายเจริญศักดิ์ บรรพลา

  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • thumbnail

  นายธเรศ สวนสุุวรรณ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสิริมา ปรีดี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววารุณี สารถ้อย

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยง

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัย

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวยุวดี พิมพ์คีรี

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางอัจฉรา โคตรชัย

  พนักงานธุรการ

กลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นายประยงยุทธ ธีระนันท์

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางมนิภา ป้องศิริ

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกฤตยากร วิชาเดช

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวณัชชา อินปัญญา

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภรัญยา คลังกลาง

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝัน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายปริญญ์ กาญจนรจิต

  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

 • thumbnail

  นายวุฒิชล บุญปัน

  พนักงานธุรการ ส 4

 • thumbnail

  นายศักดา พิมพ์เสนา

  พนักงานธุรการ ส 4

 • thumbnail

  ่นายวรวุฒิ พรมมี

  พนักงานธุรการ ส 4

 • thumbnail

  นายชัยยงค์ รามศิริ

  ช่างไฟฟ้า ช 4

 • thumbnail

  นายสมร จิตรกล้า

  ช่างไฟฟ้า ช 4

 • thumbnail

  นายอุทัย สียอด

  พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายไชยเชษฐ์ คูเมือง

  พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • thumbnail

  นายฉัตรปกรณ์ นิทัศน์

  ลูกจ้างชั่วคราว (ช่างเทคนิค)

 • thumbnail

  นางญาณิศา บัวภาศรี

  พนักงานทำความสะอาด

 • thumbnail

  นางวริษฐา ยศพันธ์

  ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)

 • thumbnail

  นายสมพร ขัติสอน

  ลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสรัญญา ปานะสุทธิ

  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • thumbnail

  นางกาญจนา เต็มหลวง

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวศุภนิศ เพิ่มพูล

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิต

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางนวลศรี สีแป้

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฐฐ์ฐิตตา จันชนะจิตร

  พนักงานธุรการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 • thumbnail

  นายมหิทธา พรหมลิ

  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

 • thumbnail

  นายสันทวี ศรีเมือง

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายพานิชย์ฺ ทันตาหะ

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ ฤทธิมนตรี

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตร

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนันทนา สาระกิจจานนท์

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนพลักษณ์ นานวน

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางยุวดี ชุมปัญญา

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางจริยา สุวรรณศรี

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววนิดา สิมพล

  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุนิสา บุญปัน

  พนักงานธุรการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  นายคณิศร มาตย์ผล

  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีสุนันทา ทาโบราณ

  นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร

 • thumbnail

  นางสาวกุลธิดา สนธิมูล

  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • thumbnail

  นางกุสุมา แก้วไชยะ

  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวศศิลักษณ์ คำสุข

  เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

กลุ่มกฎหมายและคดี

 • thumbnail

  นายสายัณห์ ทองแท้

  นิติกรชำนาญการ

^