เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ด้วย การยางแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดกรอบแนวคิดด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดหรือชิ้นงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบุคคลทั่วไป โครงงาน ชิ้นงาน หรือโครงร่างงานวิจัย จากนักเรียน นักศึกษา และโครงการวิจัยจากนักวิจัยและอาจารย์ด้านการพัฒนายางพาราเพื่อกำหนดประเด็นวิจัย ให้ทุนสนับสนุนหรือพัฒนาชิ้นงานและผลิตผลงานสร้างนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวิชา  สิงห์ลอ  นักวิชาการเกษตร 5 สถาบันวิจัยยาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1576 ต่อ 308 ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

Relate

^