เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๑

ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่ ๑ ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1560324144.pdf

Relate

^