เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประกาศผลโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดเลย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ทีผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น โดยได้ดำเนินโครงการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่นระดับจังหวัด ให้ทราบโดยทั่วกัน
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1560324405.pdf

Relate

^