เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ ๑๔ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ ๑๔ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิขาการแก่สังคมในฐานะสถาบันศึกษาชั้นสูงในการพัฒนาความรู้และวิทยาการ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกได้ทราบเกี่ยวกับผลผลิตทางวิชาการที่มีคุณภาพจากการพัฒนาทางวิชาการของนักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งของประเทศเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของชาติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม และเพื่อเป็นเวทีใช้แสดงความรู้ความสามารถผลงานด้านวิชาการที่พัฒนาขึ้นจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nkc.kku.ac.th/fair2019 หรือ Facebook Page สัปดาห์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย www.facebook.com/nkc.academic และสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่โทรศัพท์หรืออีเมลล์ของผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1561974889.pdf

Relate

^