เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ขอเชิญร่วมการประกวดรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ กอช. จึงได้กำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อขอบคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กอช. ไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดให้มีการประกวดรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ซึ่งจัดแบ่งรางวัลเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ๑.ประเภทรางวัลเกียรติยศ  ๒.ประเภทรางวัลผลงานส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1560323700.pdf

Relate

^