เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒

ด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดการแข่งขันเศรษฐศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้และทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเงินส่วนบุคคล และการประกันชีวิต ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สถานศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดการแข่งขันและสมัครได้ที่ www.set.or.th/phetecon ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Relate

^