เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019”

ด้วย บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2019” ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์โดยบูรณาการความรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามโจทย์กำหนด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูและนักเรียนได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งจะดำเนินการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games Thailand Championship 2019 ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์ไดมอน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1560321573.pdf

Relate

^