เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ได้รับการประสานจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน ๔ คน โดยในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน ๓ คน และด้านการบริหารกองทุนจำนวน ๑ คน เป็นกรรมการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1562232081.pdf

Relate

^