เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเซนี ปีที่ ๓

ด้วย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เตอ ชาร์ตร  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุชเซนี ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ หัวข้อ “ที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความหวัง” เพื่อเป็นการระลึกถึง “อุชเซนี” อาจารย์ประคิน  ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่รักทางด้านวรรณศิลป์และเพื่อเป็นการสืบสาน พัฒนาการใช้ภาษาไทย รวมถึงการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้สนใจวรรณกรรม ผู้สนใจส่งผลงานไปยังเว็บไซต์ http://www.eugenieawards.com หรือทาง E-mail:info@eugenieawards.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ที่หมายเลข ๐ ๒๖๘๑ ๓๙๐๐ ต่อ ๑๘๐๑ โทรสาร ๐ ๒๖๘๑ ๕๔๐๑
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1561976847.pdf

Relate

^