เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประกวดร้องเพลง “OTOP ลูกทุ่งไทเลย” ในงาน OTOP To The Tourist And Festival “บุญซำฮะ” ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย จังหวัดเลย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเลย ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒ โครงการ OTOP To The Tourist And Festival “บุญซำฮะ” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ตลาดท่ารถ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย และกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “OTOP ลูกทุ่งไทเลย” โดยกำหนดจัดการประกวด ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภทเด็ก/ยุวชน/เยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี  ๒) ประเภทประชาชน ณ เวทีจัดงาน OTOP To The Tourist And Festival ณ ตลาดท่ารถ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1561974062.pdf

Relate

^