เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น กำหนดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักเรียนในระบบ ระดับภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้มีเวทีเพื่อการแสดงความสามารถ ในการนำเสนอและให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ทำให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1560322069.pdf

Relate

^