เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การจัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ครั้งที่ 2

ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนสมรรถนะครู อาจารย์ ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีกำหนดการสอบในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ ดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ www.niets.or.th
http://www.loei2.go.th/loei2/datas/file/1562655642.pdf

Relate

^