เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฯ

พระราชบัญญัติ ระเบียบและกฏกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ
กฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดอัตราจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
กฏกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่ง สพฐ. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว4406 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561  

คำสั่ง สพฐ. ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ ,๑๓๔๑/๒๕๖๐ และที่ ๑๓๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ัวอย่างคำสั่งโรงเรียน เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ

ตัวอย่างแบบต่าง ๆ 
ัวอย่างแบบฟอร์มการขอจัดซื้อจัดจ้าง-วิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างแบบฟอร์มจัดจ้างเกิน 100,000 บาท
ตัวอย่างแบบฟอร์มจัดจ้างไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ตัอวย่างแบบฟอร์มจัดซื้อเกิน 100,000 บาท 
ตัวอย่างแบบฟอร์มจัดซื้อไม่เกิน 100,000 บาท 
ตัวอย่างเอกสารประกอบการจัดจ้างประกวดราคา 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding 

วีดีโอคอนเฟอเรนท์ สพฐ. 

การประชุมชี้แจง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ จาก สพฐ.
หัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 
รหัส งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ /ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับลงใน EGP 

รายละเอียดของคุณลักษณะครุภัณฑ์ แบบสิ่งก่อสร้าง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (SPEC สพฐ.)

แก้ไขเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รูปแบบรายการก่อสร้าง/การแบ่งงวดงาน/ราคากลาง/แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 /แบบบันทึกประจำวัน 
ขออภัย :: ยังไม่มีรายการใดๆในตอนนี้
^