เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอวังสะพุง

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสะพุง นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอวังสะพุง จำนวน ๑๖ โรงเรียน มีลูกเสือซึ่งเป็นแกนนำเข้ารับการอบรมโรงเรียนละ ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน เข้ารับการอบรม ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ คือ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจัดขึ้น เพื่อให้ลูกเสือที่ผ่านการอบรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านห่างไกลยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด มีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมถึงชุมชนภายนอกสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวว่า การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด เมื่อรู้แล้วก็ให้รู้จักป้องกันตัวเองให้พ้นจากยาเสพติดไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย จ่ายแจก หรือทดลอง ล้วนแต่เป็นภัยกับเราทั้งสิ้น ให้รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในจิตใจ เราเป็นนักเรียนหน้าที่ของเรา คือต้องตั้งใจเรียนให้สำเร็จ และเมื่อเราผ่านการอบรมใน ๓ วันนี้แล้ว ลูก ๆ นักเรียนก็สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ในโรงเรียน อันจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดของประเทศชาติลดปริมาณลงหรือหมดไปจากสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
^