เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของอำเภอเอราัณ

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโคกสง่า นายพลขัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเอราวัณ จำนวน 7 โรงเรียน โดยมีลูกเสือที่เป็นแกนนำเข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 93 คน ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งส่งผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยให้ลูกเสือที่ผ่านการอบรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านห่างไกลยาเสพติด รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯกล่าวให้โอวาทความว่า “ ในปัจจุบันสังคมของเรามีสิ่งต่าง ๆ ที่จะมาชักจูง เหนี่ยวนำไปในทางที่ไม่ดีที่เสื่อม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและเป็นบ่อเกิดในการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่าง เด็กนักเรียนในวัยระดับมัธยมศึกษา เป็นวัยที่ล่อแหลมต่อความเสี่ยงต่อสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราสามารถครองตนด้วยการใช้สติไม่ให้หลงผิดไปในทางที่เสื่อมเสียเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ จึงเป็นสาเหตุให้ได้นำนักเรียนมาในวันนี้ ก็อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เราได้มาอบรมใน 2-3 วันนี้ นับเป็นความโชคดีที่เราได้เป็นแกนนำในโรงเรียนที่จะนำพาพี่ๆน้อง ๆเราในโรงเรียน ในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่มีโอกาสได้มาเหมือนกับเรา เมื่อมาอยู่ค่ายพักแรมสิ่งที่จะขอฝากคือ ขอให้ทุกคนมีความอดทน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัยเคารพกฎ กติกา และมีความสามัคคีในหมู่คณะทั้งในหมู่ของตน หมู่ลูกเสือต่าง โรงเรียนที่มาอยู่ร่วมค่ายเดียวกัน เราได้มาปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมลำบากไปด้วยกัน เป็นเพื่อนกัน จึงขอฝากใน 4 ประการนี้ และเราก็จะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และออกจากค่ายลูกเสือไปด้วยความภาคภูมิใจและสง่างาม กลับจากค่ายไปก็นำพา พี่ ๆ เพื่อน ๆน้อง ๆ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เราได้อบรมใน 3 วันนี้ให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป”
^