เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการป้องกันการทุจริตและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตสุจริต) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรให้ต่อสาธารณชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรสำนักงานเขตทุกคน กิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ฐานความดี ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานคิดดี พูดดี ทำดี ฐานซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ฐานวินัยดี สังคมดี ฐานตามรอยพ่อ พอเพียง และฐานจิตสาธารณะ
1
^