เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

สพฐ. ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวต้อนรับและรายงานถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมต่อคณะกรรมการนิเทศ กำกับ และติดตามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ลงพื้นที่นิเทศกำกับ และติดตามการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำโดย นายนพพร สุวรรณรุจิ ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม นายชวลิต โพธิ์นคร ข้าราชการบำนาญ นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข ผอ.สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และนายสพลกิตต์ สังข์ทิพย์ ซึ่งกระบวนการเริ่มตั้งแต่ให้รับชมการแสดงประกอบเพลงสุจริตดีที่เลย ๒ การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ชม VTR เขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต ผอ.สพป.เลย เขต ๒ รายงานถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมที่ผ่านมา บุคลากรแต่ละกลุ่มนำเสนอโครงงาน กลุ่มละ ๓ นาที ประธานคณะกรรมการแจ้งวัตถุประสงค์และนำกรรมการนิเทศ ติดตาม ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการเป็นเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบที่ได้มาตรฐานและยั่งยืนต่อไป
^