เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมเพื่อยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณลักษณะ ๕ ประการได้แก่ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝังคุณลักษณะจะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานรัฐบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ที่กำหนดว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ คุณชนิดา อาคมวัฒนะ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. มาเป็นวิทยากร
^