เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมวางแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรเพื่อวางแผน กำกับ ติดตาม การเตรียมข้อมูลและการรายงานข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมิน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าประชุม
1
^