เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมสามัญประจำปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปวนพุ อำเภอหนองหิน นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม ซึ่งมีโรงเรียนภายในกลุ่ม จำนวน ๘ โรงเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 95 คน การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดี สร้างความสามัคคีของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประธาน กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งคือ การบริหารจัดการของอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่สู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาที่เข้มแข็งก้าวหน้าต่อไปผู้บริหาร การปฏิบัติหน้าที่ของครูรวมถึงการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ หากบริหาร ๓ สิ่งนี้ดีแล้วก็จะเกิด Best โรงเรียนมีจุดแข็ง-จุดอ่อนอย่างไร ซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปถึงการประเมินภายนอก และทบทวนนโยบายการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ ครูทำหน้างานของตนให้ดี มีการจัดบรรยากาศภายในชั้นเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีสื่อเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการสอน เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้เป็นคนดีคนเก่ง และส่งผลให้เด็ก ๆ มีความสุข เป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน โอกาสเดียวกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในการเข้าร่วมการประชุมและผ่านการ
1
^